معرفی اعضای هیئت مدیره شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی 

 

آقای مهدی علی قنبری ، عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره

آقای مهدی ستوده ، سرپرست شرکت

آقای آیت اله ندرلو ، عضو غیر موظف هیئت مدیره 

آقای ایرج محمدزاده ، عضو موظف هیئت مدیره و معاون توسعه بازار و امور استان‌ها