برگزاری مناقصه عمومی 97/1 با حضور واحدهای نظارتی

شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی در راستای استانداردسازی فرآیندهای خرید و فروش و شفافیت سازمانی، اقدام به برگزاری مناقصه عمومی نمود. این رویداد در جهت احقاق حقوق بخش خصوصی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای ایجاد فضای رقابت بدون تبعیض در زمینه تجهیزات پزشکی، غیر پزشکی و تجهیزات چهارگانه (آشپزخانه، رختشویخانه، قفسه بندی و میزبندی عمومی و آزمایشگاهی) برگزار شد. در این مناقصه تعداد 148 متقاضی اسناد مربوطه را خریداری نموده که پس از طی مراحل اداری ، شرایط ایشان بررسی و برندگان متعاقبا اعلام خواهند شد. 

 

بازگشایی پاکات مناقصه عمومی  97/1 

پیرو برگزاری مناقصه عمومی 1/97 و کسب رضایت متقاضیان، در راستای شفافیت عملکرد، از نهادهای نظارتی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازرسی کشور برای بازگشایی پاکات دعوت بعمل آمده است. این امر شرایط بدون تبعیض و سالمی را بر مبنای ضوابط ایجاد می‌نماید که در آن فرایند سابقه و تجربه متقاضیان، نمونه‌ها، استانداردها، تایید اولیه نهادهای ذیربط در مورد صلاحیت شرکت‌ها و تناسب کالا با موارد مناقصه و رتبه‌بندی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از این رو با توجه به اهمیت این موضوع و حساسیت در اجرای قانونی مناقصه و تلاقی این رویداد با ایام الله دهه فجر، بازگشایی پاکات به آخرین هفته بهمن ماه موکول می‌گردد.