مطلبی در این مجموعه منتشر نشده است. در صورتی که زیر مجموعه ها در این صفحه نمایش داده شود ممکن است مطالبی در زیر مجموعه ها جهت منتشر وجود داشته باشد.

زیر مجموعه ها

ورود به بخش کالاهای اساسی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

ورود به بخش پتروشیمی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی