Cheap Jerseys Wholesale   برگزاری مناقصه عمومی 97/1 با حضور واحدهای نظارتی - شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی در راستای استانداردسازی فرآیندهای خرید و فروش و شفافیت سازمانی، اقدام به برگزاری مناقصه عمومی نمود. این رویداد در جهت احقاق حقوق بخش خصوصی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای ایجاد فضای رقابت بدون تبعیض در زمینه تجهیزات پزشکی، غیر پزشکی و تجهیزات چهارگانه (آشپزخانه، رختشویخانه، قفسه بندی و میزبندی عمومی و آزمایشگاهی) برگزار شد. در این مناقصه تعداد 148 متقاضی اسناد مربوطه را خریداری نموده که پس از طی مراحل اداری ، شرایط ایشان بررسی و برندگان متعاقبا اعلام خواهند شد.

Basketball Jerseys For Sale