به گزارش روابط عمومی شبتا، هفتمین جلسه هیئت مدیره شبتا در روز دوشنبه مورخ 97/08/29 برگزار گردید. در این جلسه به بررسی برخی از طرح ها و آئین نامه های پیشنهادی واحد منابع انسانی، مالی و بازرگانی در جهت بهبود فرآیندهای عملکردی شرکت پرداخته شد. همچنین پس از بررسی نهایی طرح تدوین مدل برنامه ریزی استراتژیک، مقرر گردید که تصمیم گیری نهایی در جلسه آتی انجام پذیرد. این جلسه با ارائه گزارش عملکرد سه ماهه و دست‌آوردهای واحد روابط عمومی به پایان رسید.